Instellingen

Algemene Voorwaarden

 

1. INLEIDING

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten afneemt ter zake van een overeenkomst op afstand en deze goederen, digitale inhoud en/of diensten door de Webwinkel of een derde worden geleverd op basis van een afspraak tussen deze derde en de Webwinkel;
1.2 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
1.3 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten;
1.4 Dag: kalenderdag;
1.5 Digitale inhoud: in digitale vorm geproduceerde en geleverde gegevens;
1.6 duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot het leveren van goederen, diensten en/of digitale inhoud in een bepaalde periode;
1.7 Duurzame gegevensdrager: elk middel, waaronder e-mail, dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en gebruik mogelijk maakt gedurende een periode die overeenstemt met het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
1.8 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
1.9 Webwinkel: HUB Footwear die producten, (toegang tot) digitale inhoud en of diensten op afstand aan Consumenten aanbiedt;
1.10 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst tussen de webshop en de consument die wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of aanvullende gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
1.11 Standaardformulier voor herroeping: het in Bijlage 1 opgenomen Europese standaardformulier voor herroeping;
1.12 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en webshop gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de webshop en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de webshop en consument.
2.2 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing.
2.3 Wij kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd herzien.
2.4 De herziene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website vanaf de datum van publicatie van de herziene voorwaarden op de website, en u doet hierbij afstand van elk recht dat u anderszins zou hebben om in kennis te worden gesteld van, of in te stemmen met, herzieningen van deze voorwaarden.
2.5 Indien een bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank of andere bevoegde autoriteit onwettig en/of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van kracht.
2.6 Indien een onwettige en/of niet-afdwingbare bepaling van deze voorwaarden rechtmatig of afdwingbaar zou zijn indien een deel ervan zou zijn geschrapt, wordt dat deel geacht te zijn geschrapt, en blijft de rest van de bepaling van kracht.

 

3. PRODUCTEN EN DIENSTEN

3.1 Bepaalde producten of diensten kunnen exclusief online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen geretourneerd of geruild worden volgens ons Retourbeleid.
3.2 Wij hebben alles in het werk gesteld om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van de kleuren op uw computermonitor accuraat zal zijn.
3.3 Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of Diensten aan een persoon, geografisch gebied of rechtsgebied te beperken. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk gewenst moment te beëindigen. Elk aanbod voor een product of dienst gedaan op deze site is nietig waar verboden.

 

4.TERUGBETALINGEN EN RUILINGEN

4.1 De consument kan gedurende een bedenktijd van 15 dagen afzien van de aankoop van een product. Na deze 15 dagen kunnen wij u helaas geen terugbetaling of omruiling meer aanbieden.
4.2 De in lid 1 bedoelde bedenktijd gaat in op de dag waarop het product door de Consument of door een door hem vooraf aangewezen derde, die niet de vervoerder is, in ontvangst is genomen, of:

  1. Indien de consument in dezelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde het laatste product heeft ontvangen. De Webwinkel mag een bestelling van meerdere producten met verschillende leveringsdata weigeren, mits hij de Consument hiervan voorafgaand aan het bestelproces duidelijk op de hoogte stelt.
  2. Voor het geval de levering van een product uit verschillende partijen of onderdelen bestaat: de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde de laatste partij of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
  3. In geval van een overeenkomst tot regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument of een door hem aangewezen derde het eerste product heeft ontvangen.4.3 Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De Consument mag het product slechts hanteren en inspecteren op de wijze waarop hij een product in een winkel mag hanteren.

4.4 Indien een artikel niet in originele staat verkeert, beschadigd is, onderdelen ontbreken om redenen die niet aan de webshop te wijten zijn, of meer dan 15 dagen na levering wordt geretourneerd, behouden wij ons het recht voor om een gedeeltelijke of geen restitutie te verlenen. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die wordt veroorzaakt door het product op een andere manier te behandelen of op een andere manier dan beschreven in artikel 4.3. De Consument zal ook aansprakelijk zijn voor schade aan het product veroorzaakt door het verkeerd verpakken van het product bij het retourneren van het product.
4.5 Zodra uw retourzending is ontvangen en geïnspecteerd, sturen wij u een e-mail om u te laten weten dat wij uw geretourneerde artikel hebben ontvangen. We zullen u ook op de hoogte brengen van de goedkeuring of afwijzing van uw terugbetaling. Als uw terugbetaling wordt goedgekeurd, wordt deze verwerkt en wordt het bedrag automatisch, binnen een bepaald aantal dagen, teruggestort op uw creditcard of uw oorspronkelijke betaalwijze.
4.6 Als u nog geen terugbetaling heeft ontvangen, controleer dan eerst nogmaals uw bankrekening. Neem vervolgens contact op met uw creditcardmaatschappij, het kan enige tijd duren voordat uw terugbetaling officieel is geboekt. Neem vervolgens contact op met uw bank. Er is vaak enige verwerkingstijd voordat een terugbetaling is geboekt. Als je dit allemaal hebt gedaan en je hebt nog steeds je terugbetaling niet ontvangen, neem dan contact met ons op via [email protected].
4.7We vervangen artikelen alleen als ze defect of beschadigd zijn. Als u het wilt ruilen voor hetzelfde artikel, stuur ons dan een e-mail op [email protected] en stuur uw artikel naar: Saturnusstraat 60 - Unit 75 (straat) 2516AH (postcode) Den Haag (stad) Nederland (land).
4.8 Afhankelijk van waar u woont, kan de tijd die het kan duren voordat uw omgeruilde product u bereikt, verschillen.
4.9 Indien de Consument het product binnen de in lid 1 genoemde bedenktijd retourneert, zal de Webwinkel de standaard bezorgkosten retourneren die de Consument mogelijk heeft gemaakt bij het verzenden van het product door de Webwinkel aan de Consument. Let op: indien de consument de bestelling gedeeltelijk retourneert, komt de consument mogelijk niet in aanmerking voor restitutie van de standaard leveringskosten. De retourkosten zijn voor rekening van de Consument, de Webwinkel biedt geen restitutie voor de retourkosten.

 

5.UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT

5.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit ondubbelzinnig met het standaardformulier voor herroeping of door een e-mail te sturen naar [email protected], binnen de bedenktijd (15 dagen).
5.2 De consument zendt het product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag volgend op de in artikel 5.1 bedoelde melding, terug of bezorgt het product aan de webshop.
5.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en conform de door de webshop verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
5.4 Het risico en de bewijslast voor een juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht berust bij de consument
5.5 U dient zelf de verzendkosten te betalen voor het retourneren van uw artikel. Verzendkosten worden niet gerestitueerd. Indien u een restitutie ontvangt, worden de kosten van retourzending in mindering gebracht op uw restitutie.
5.6 Als u een artikel verzendt dat meer dan 75€ kost, kunt u overwegen een traceerbare verzendservice te gebruiken of een verzendverzekering af te sluiten. Wij garanderen niet dat wij uw geretourneerde artikel zullen ontvangen.

 

6.UITSLUITING VAN HET HERROEPINGSRECHT

De webshop sluit de volgende producten en diensten uit van het herroepingsrecht:
6.1 Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Webwinkel geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
6.2 Overeenkomsten die worden gesloten tijdens een openbare veiling.6.3 Overeenkomsten tot dienstverlening, na volledige uitvoering van de dienstverlening, doch uitsluitend indien

  1. met de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft meegedeeld dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de webshop de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

6.4 Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument of die bestemd zijn voor een specifieke persoon;
6.5 Bederfelijke producten of producten met een beperkte houdbaarheid.
6.6 Verzegelde producten die om hygiënische of gezondheidsredenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling is verbroken
6.7 Producten die door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

 

7.LEVERING EN UITVOERING

7.1 De Webwinkel zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het inboeken van bestellingen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
7.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de Webwinkel kenbaar heeft gemaakt.
7.3 De Webwinkel zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht,
7.4 Het risico van verlies en/of beschadiging van producten berust bij de Webwinkel tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de consument bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

8. REGISTRATIE EN ACCOUNTS

8.1 U kunt zich registreren voor een account bij onze website door het accountregistratieformulier op onze website in te vullen en te verzenden, en te klikken op de verificatielink in de e-mail die de website naar u zal sturen.
8.2 U dient ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen als u zich bewust wordt van enig ongeoorloofd gebruik van uw account.
8.3 U mag geen gebruik maken van de account van een andere persoon om toegang te krijgen tot de website, tenzij u de uitdrukkelijke toestemming van die persoon heeft om dit te doen.
8.4 Het e-mailadres dat u opgeeft voor de verwerking van uw bestelling, zal alleen worden gebruikt voor het verzenden van informatie en updates met betrekking tot uw bestelling. Het kan ook worden gebruikt om te reageren op uw vragen, en/of andere verzoeken of vragen.
8.5 Als u besluit om u in te schrijven op onze e-maillijst, zult u e-mails ontvangen die bedrijfsnieuws, updates, gerelateerde product- of service-informatie, enz. kunnen bevatten. Als u zich op enig moment wilt afmelden voor het ontvangen van toekomstige e-mails, bevatten wij gedetailleerde instructies voor het afmelden onderaan elke e-mail of kunt u contact met ons opnemen via onze website.

 

9. GEBRUIKERS-ID'S EN WACHTWOORDEN

9.1 Als u zich registreert voor een account op onze website, wordt u gevraagd om een gebruikers-ID en een wachtwoord te kiezen.
9.2 Uw gebruikers-ID mag niet misleidend zijn en moet voldoen aan de inhoudsregels zoals uiteengezet in paragraaf 10; u mag uw account of gebruikers-ID niet gebruiken voor of in verband met de imitatie van een persoon.
9.3 U moet uw wachtwoord vertrouwelijk houden.
9.4 U moet ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen als u zich bewust wordt van enige onthulling van uw wachtwoord.
9.5 U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten op onze website die voortvloeien uit het niet vertrouwelijk houden van uw wachtwoord, en kunt aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen die voortvloeien uit een dergelijk verzuim.
9.6 U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U stemt ermee in om uw account- en andere informatie, met inbegrip van uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en contact met u kunnen opnemen indien nodig.

 

10. ANNULERING EN OPSCHORTING VAN ACCOUNT

10.1 Wij kunnen:
(a) uw account opschorten;
(b) uw account of bestelling annuleren; en/of
(c) uw accountgegevens bewerken, op elk moment naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving of verklaring.
10.2 U kunt uw account op onze website annuleren via het configuratiescherm van uw account op de website.

 

11. OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

11.1 Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld inzendingen voor wedstrijden) of zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), gaat u ermee akkoord dat wij op elk moment, zonder beperking, opmerkingen die u naar ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om commentaren vertrouwelijk te houden; (2) om compensatie te betalen voor commentaren; of (3) om te reageren op commentaren. 11.2 Wij kunnen, maar hebben geen verplichting om, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen die wij naar eigen goeddunken onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk achten of die het intellectuele eigendom van een partij of deze Algemene Voorwaarden schendt. 11.3 U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheidsrechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze van invloed kunnen zijn op de werking van de Dienst of een daaraan gerelateerde website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet voordoen als iemand anders dan uzelf of ons of derden op andere wijze misleiden over de herkomst van uw commentaar. U bent zelf verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

 

12. GEHELE OVEREENKOMST

12.1 Deze Algemene Voorwaarden, samen met ons privacy- en cookiebeleid, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze website en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze website.

 

13. GESCHILLEN

13.1 Op overeenkomsten tussen de webwinkel en de consument, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 13.2 Alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Nederland en/of Europa.

 

14. ONZE DETAILS

14.1 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Hub Bub bv.
14.2 Wij zijn geregistreerd bij de Internationale Kamer van Koophandel; ons registratienummer is 27.26.7171, en onze statutaire zetel is gevestigd aan de Saturnusstraat 60 - Unit 82 (straat) 2516AH (postcode) Den Haag (stad) Nederland (land).
14.3 Ons BTW-nummer is NL.8133.23.721.B01.
14.4 U kunt contact met ons opnemen door te schrijven naar het hierboven vermelde bedrijfsadres, door gebruik te maken van ons contactformulier op de website, per e-mail naar [email protected] of per telefoon op 0031702170300.

Bijlage I: Standaardformulier voor herroeping
Standaardformulier voor herroeping
(Vul dit formulier in en stuur het alleen terug als u de overeenkomst wilt herroepen)
- Aan: HUB BUB B.V. - HUB Footwear
Saturnusstraat 60 Unit 75
2516 AH Den Haag
Nederland

[email protected]

- Ik/Wij deel/delen u hierbij mede dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten wil/ willen herroepen: [specificatie van het product]* de levering van de volgende digitale inhoud [specificatie van de digitale inhoud]* de uitvoering van de volgende dienst [specificatie van de dienst]*
- Besteld op*/ontvangen op* [datum van bestelling van de diensten of ontvangst van de producten]*
- [naam van de consument]
- [adres van de consument]
- Handtekening van de consument] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

*) Doorhalen en/of aanvullen waar nodig.

Betaalwijzen: