Instellingen

DISCLAIMER

 

1. Juistheid, volledigheid en tijdigheid van informatie en prijzen

1.1 Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend ter referentie aangeboden. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk gewenst moment te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

1.2 Prijzen voor onze producten zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de verkoop van onze producten of onze diensten (of een deel of inhoud daarvan) te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving, en zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor een wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de verkoop van onze producten of onze diensten.

 

 

2.COPYRIGHT & HANDELSMERK KENNISGEVING

2.1 Onder voorbehoud van de uitdrukkelijke bepalingen van deze disclaimer:

(a) wij, samen met onze licentiegevers, eigenaar zijn van en controle hebben over alle auteursrechten, handelsmerkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in onze website en het materiaal op onze website; en
(b) alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten in onze website en het materiaal op onze website zijn voorbehouden.

2.2 De handelsmerken, namen, logo's en dienstmerken (gezamenlijk "handelsmerken") die op deze website worden weergegeven, zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van de eigenaar van de website. Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht om enig handelsmerk te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de website. De schriftelijke inhoud die op deze website wordt weergegeven is eigendom van de respectieve auteur en mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur.

 

 

3. LICENTIE VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

3.1 U mag:
(a) pagina's van onze website bekijken in een webbrowser;
(b) pagina's van onze website downloaden voor caching in een webbrowser
(c) pagina's van onze website afdrukken; en
(d) onze websitediensten gebruiken door middel van een webbrowser,met inachtneming van de overige bepalingen van deze voorwaarden en bepalingen.

3.2 Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door artikel 4.1 of de overige bepalingen van deze voorwaarden, mag u geen materiaal van onze website downloaden of opslaan op uw computer.

3.3 Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door deze voorwaarden en bepalingen, mag u geen materiaal op onze website bewerken of anderszins wijzigen.

3.4 Tenzij u de relevante rechten op het materiaal bezit of beheert, mag u niet
(a) materiaal van onze website opnieuw publiceren (inclusief herpublicatie op een andere website);
(b) materiaal van onze website verkopen, verhuren of in sublicentie geven
(c) materiaal van onze website in het openbaar tonen
(d) het exploiteren van materiaal van onze website voor commerciële doeleinden; of
(e) materiaal van onze website te herdistribueren.

3.5 Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot delen van onze website, of zelfs onze hele website, naar eigen goeddunken te beperken; u mag geen toegangsbeperkende maatregelen op onze website omzeilen of omzeilen, of proberen deze te omzeilen of omzeilen.

 

 

4.TOEGESTAAN GEBRUIK

4.1 U mag niet:
(a) onze website op enigerlei wijze gebruiken of enige actie ondernemen die schade aan de website of aantasting van de prestaties, zichtbaarheid, beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website veroorzaakt of kan veroorzaken;
(b) onze website te gebruiken op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit;
(c) onze website gebruiken om materiaal te kopiëren, op te slaan, te hosten, te verzenden, te gebruiken, te publiceren of te verspreiden dat bestaat uit (of gekoppeld is aan) spyware, computervirus, Trojaans paard, worm, keystroke logger, rootkit of andere kwaadaardige computersoftware;
(d) systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot scraping, data mining, data extractie en data harvesting) uit te voeren op of in verband met onze website zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;
(e) toegang te zoeken tot of anderszins te interageren met onze website met behulp van een robot, spider of ander geautomatiseerd middel dat schade aan de website of aantasting van de prestaties, zichtbaarheid, beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website veroorzaakt of kan veroorzaken
(f) de richtlijnen in het robots.txt-bestand voor onze website schenden; of
(g) gegevens verzameld van onze website gebruiken voor enige direct marketing activiteit (inclusief zonder beperking e-mail marketing, SMS marketing, telemarketing en direct mailing).

4.2 U dient ervoor te zorgen dat alle informatie die u aan ons verstrekt via onze website, of in relatie tot onze website, waarheidsgetrouw, accuraat, actueel, volledig en niet-misleidend is.

 

5. BEPERKTE GARANTIES

5.1 Wij garanderen of vertegenwoordigen niet:
(a) de volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie gepubliceerd op onze website;
(b) dat het materiaal op de website up to date is; of
(c) dat de website of een dienst op de website beschikbaar zal blijven.

5.2 Wij behouden ons het recht voor om onze websitediensten geheel of gedeeltelijk stop te zetten of te wijzigen, en om de publicatie van onze website op elk moment naar eigen goeddunken stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving of verklaring; en behalve voor zover uitdrukkelijk anders bepaald in deze voorwaarden en bepalingen, hebt u geen recht op enige compensatie of andere betaling bij de stopzetting of wijziging van websitediensten, of als wij de publicatie van de website stopzetten.

5.3 Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving en onder voorbehoud van artikel 12.1, sluiten wij alle verklaringen en garanties met betrekking tot het onderwerp van deze voorwaarden, onze website en het gebruik van onze website uit.

 

6. OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

6.1 Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld inzendingen voor wedstrijden) of zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), stemt u ermee in dat wij op elk moment, zonder beperking, opmerkingen die u naar ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om commentaren vertrouwelijk te houden; (2) om compensatie te betalen voor commentaren; of (3) om te reageren op commentaren.

6.2 Wij kunnen, maar hebben geen verplichting om, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen die wij naar eigen goeddunken onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk achten of die inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van een partij of op deze Algemene Voorwaarden.

6.3 U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheidsrechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze van invloed kunnen zijn op de werking van de Dienst of een daaraan gerelateerde website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet voordoen als iemand anders dan uzelf of ons of derden op andere wijze misleiden over de herkomst van uw commentaar. U bent zelf verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

Betaalwijzen: